Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-315/19, BT/Комисия

(Дело C-117/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara)

Други страни в производството: BT, Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Международна асоциация на бившите служители на Европейския съюз (AIACE Internationale)

Искания

Да се отмени решение от 16 декември 2020 г., BT/Комисия (T-315/19);

Да се отхвърли първоинстанционната жалба;

Да се осъди ответникът в настоящото производство по обжалване да заплати съдебните разноски по първоинстанционното производство;

Да се осъди ответникът в настоящото производство по обжалване да заплати съдебните разноски по същото производство.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка при прилагане на правото относно критериите за преценка на законосъобразността на направения от законодателя избор и нарушение на задължението за мотивиране (точки 42, 49 и 57 от обжалваното съдебно решение). Комисията счита, че:

- Общият съд се е отклонил от принципа, че преценката на законосъобразността на акт на Европейския съюз с оглед на основните права не може да почива на твърдения, изведени от последиците от този акт в конкретен случай,

- незаконосъобразността на разпоредба от Правилника не може да се основава на направения от законодателя „неразумен“ избор,

- в нарушение на принципите, изведени в решение HK/Комисия (C-460/18P), Общият съд не е взел предвид всички обстоятелства, характерни за сравняваните две положения.

Второ основание: грешка при прилагане на правото при тълкуване на принципа на недопускане на дискриминация, тъй като Общият съд е приел за сравними положенията по членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица (точки 51—63 от обжалваното съдебно решение). Комисията поддържа, че:

- датата на сключване на брака не е единственият критерий, по който се различават членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника. Разликата се дължи на поредица от обстоятелства, които Общият съд е отказал да вземе предвид,

- Общият съд е трябвало да отчете целта на минималната продължителност на брака в разглежданите две разпоредби, от което биха проличали разликите между тях,

- дискриминацията, основана на възраст не е доказана.

Трето основание: грешка при прилагане на правото при тълкуване на член 52, параграф 1 от Хартата на основните права и няколко нарушения на задължението за мотивиране (точки 66—93 от обжалваното съдебно решение):

първа част на основанието: грешка при прилагане на правото при тълкуване на член 52, параграф 1 от Хартата на основните права, състояща се в отказ да се разграничат последиците от смъртта на длъжностното лице спрямо преживелия съпруг според това дали бракът е сключен преди или след прекратяване на служебното правоотношение (точки 87—88 от обжалваното съдебно решение),

втора част на основанието: грешка при прилагане на правото при тълкуване на целта, насочена към предотвратяване на измамите и нарушение на задължението за мотивиране (точка 66—84 от обжалваното съдебно решение),

трета част на основанието: грешка при прилагане на правото при тълкуване на целта, насочена към запазване на финансовото равновесие на пенсионната схема на Съюза (точки 85—93 от обжалваното съдебно решение).

____________