Language of document :

2021 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-156/21)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M. Z. Fehér ir M. M. Tátrai

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo1 .

Nepatenkinus šio reikalavimo,

panaikinti šias Reglamento 2020/2092 nuostatas:

4 straipsnio 1 dalį,

4 straipsnio 2 dalies h punktą,

5 straipsnio 2 dalį,

5 straipsnio 3 dalies priešpaskutinį sakinį,

5 straipsnio 3 dalies paskutinį sakinį,

6 straipsnio 3 ir 8 dalis.

IR

Priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas dėl reglamento teisinio pagrindo netinkamumo ir tinkamo teisinio pagrindo nebuvimo

SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktas yra nuostata, kuri nurodyta kaip ginčijamo reglamento teisinis pagrindas; juo remiantis Sąjungos teisės aktų leidėjui suteikta teisė priimti finansų srities teisės normas dėl Sąjungos biudžeto įgyvendinimo, tačiau tame reglamente nėra tokių nuostatų. Todėl reglamento teisinis pagrindas yra netinkamas, o tinkamas teisinis pagrindas nepateiktas.

Antrasis pagrindas grindžiamas ESS 7 straipsnio, aiškinamo atsižvelgiant į ESS 4 straipsnio 1 dalį, ESS 5 straipsnio 2 dalį, ESS 13 straipsnio 2 dalį ir SESV 269 straipsnį, pažeidimu

Ginčijamame reglamente nustatyta tvarka, kuria tikslinama, kiek tai susiję su konkrečiu atveju, ESS 7 straipsnyje nustatyta procedūra, nors tai nėra leidžiama remiantis ESS 7 straipsniu. Pats lygiagrečios procedūros nustatymas ginčijamu reglamentu pažeidžia ir apeina ESS 7 straipsnį. Taip pat reglamente nustatyta procedūra prieštarauja ESS 4 straipsnio 1 dalyje nustatytam kompetencijų paskirstymui, pažeidžia ESS 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą suteikimo principą ir ESS 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą institucinės pusiausvyros principą, taip pat pažeidžia SESV 269 straipsnį dėl Teisingumo Teismui suteiktos jurisdikcijos.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisinio saugumo ir teisės normų aiškumo principų, kurie yra bendrieji Sąjungos teisės principai, pažeidimu

Ginčijamame reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos, viena vertus, yra neapibrėžtos ir, kita vertus, negali būti apibrėžtos vienodai, todėl jomis negalima grįsti remiantis tuo reglamentu pateiktų argumentų ar priimtų priemonių ir jos nėra tinkamos, kad valstybės narės remdamosi reglamentu galėtų tiksliai nustatyti, ko iš jų tikimasi, kiek tai susiję su jų teisės sistema ar valdžios institucijų veikimu. Be to, įvairios konkrečios reglamento nuostatos atskirai ir kartu lemia tokį didelį teisinį nesaugumą dėl reglamento taikymo, kad jomis pažeidžiami bendrieji Sąjungos teisės principai teisinio saugumo ir teisės normų aiškumo srityje.

Ketvirtasis pagrindas dėl reglamento 4 straipsnio 1 dalies panaikinimo

Ginčijamo sprendimo 4 straipsnio 1 dalimi leidžiama imtis priemonių, jei kyla pavojus biudžetui ar Sąjungos finansiniams interesams. Nesant konkretaus poveikio ar pasekmių, pagal reglamentą galimų priimti priemonių taikymas gali būti laikomas neproporcingu. Be to, šia nuostata pažeidžiamas teisinio saugumo principas.

Penktasis pagrindas dėl ginčijamo reglamento 4 straipsnio 2 dalies h punkto panaikinimo

Ginčijamo reglamento 4 straipsnio 2 dalies h punktu taip pat leidžiama konstatuoti teisinės valstybės principų pažeidimus ir priimti priemones susiklosčius kitoms situacijoms arba valstybių narių institucijoms ėmusis veiksmų, turinčių reikšmės patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių interesų apsaugai, o tai pažeidžia teisinio saugumo principą, nes nepateikta tiksli veiksmų ar situacijų, už kurias gali būti skirtos sankcijos, apibrėžtis.

Šeštasis pagrindas dėl reglamento 5 straipsnio 2 dalies panaikinimo

Remiantis ginčijamo reglamento 5 straipsnio 2 dalimi, kai prieš valstybę narę imamasi priemonių, t. y. kai jai nutraukiamas lėšų teikimas iš Sąjungos biudžeto, tos valstybės narės vyriausybė neatleidžiama nuo pareigos tęsti programų galutinių naudotojų finansavimą pagal anksčiau sutartas sąlygas. Tai, viena vertus, prieštarauja reglamento teisiniam pagrindui, nes taip nustatoma valstybės narės biudžetui tenkanti pareiga, ir, kita vertus, pažeidžiamos Sąjungos teisės nuostatos dėl biudžeto deficito ir valstybių narių lygybės principo.

Septintasis pagrindas dėl ginčijamo reglamento 5 straipsnio 3 dalies trečio sakinio panaikinimo

Remiantis ginčijamo reglamento 5 straipsnio 3 dalies trečiu sakiniu, imantis priemonių  turi būti atsižvelgiama į teisinės valstybės principų pažeidimų pobūdį, trukmę, sunkumą ir mastą, o tai kelia abejonių dėl konstatuotų teisinės valstybės principų pažeidimo ir konkretaus poveikio biudžetui ar Sąjungos finansiniams interesams ryšio ir, dėl tos priežasties, yra nesuderinama su reglamento teisiniu pagrindu ir ESS 7 straipsniu. Be to, aplinkybė, kad priemonės nėra deramai apibrėžtos, pažeidžia teisinio saugumo principą.

Aštuntasis pagrindas dėl ginčijamo reglamento 5 straipsnio 3 dalies paskutinio sakinio panaikinimo

Remiantis ginčijamo reglamento 5 straipsnio 3 dalies paskutiniu sakiniu, priemonės, kurių reikia imtis, turi būti kuo labiau nukreiptos į Sąjungos veiksmus, kuriems teisinės valstybės principų pažeidimai daro poveikį, o tai neužtikrina tiesioginio ryšio tarp konkrečiai konstatuoto teisinės valstybės principų pažeidimo ir priemonių, kurių reikia imtis, ir dėl tos priežasties šiomis priemonėmis pažeidžiamas proporcingumo principas, o dėl to, kad ryšys tarp konstatuotų teisinės valstybės principų pažeidimo ir priemonių, kurių reikia imtis, nėra deramai apibrėžtas, taip pat pažeidžiamas teisinio saugumo principas.

Devintasis pagrindas dėl reglamento 6 straipsnio 3 ir 8 dalių panaikinimo

Remiantis ginčijamo reglamento 6 straipsnio 3 ir 8 dalimis, atlikdama vertinimą Komisija turi atsižvelgti į reikšmingą informaciją iš turimų šaltinių, įskaitant Sąjungos institucijų, kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų ir kitų pripažintų institucijų sprendimus, išvadas ir rekomendacijas, ir privalo atsižvelgti į tą informaciją ir rekomendacijas, kai vertina priemonių, kurių reikia imtis, proporcingumą, tačiau tai nereiškia, kad naudojama informacija bus deramai apibrėžta. Tai, kad Komisijos naudojama informacija ir šaltiniai nėra tinkamai apibrėžti, pažeidžia teisinio saugumo principą.

____________

1 OL L 433I, 2020, p. 1.