Language of document :

Žaloba podaná 11. marca 2021 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-157/21)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie1 v celom rozsahu,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Žalobný dôvod založený na neexistencii platného právneho základu nariadenia 2020/2092.

Poľsko tvrdí, že nariadenie vydané na základe článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ nemôže stanoviť podmienky porušovania zásad definujúcich „právny štát“ a oprávňovať Komisiu a Radu, aby identifikovali porušenia týchto zásad určitými členskými štátmi a v dôsledku toho aby prijali vo forme vykonávacích rozhodnutí opatrenia na ochranu rozpočtu Únie. Poľsko ďalej uvádza, že zavedený mechanizmus nespĺňa podmienky, ktoré by mal spĺňať mechanizmus podmienenosti, a že je preto mechanizmom ukladania sankcií členským štátom za nedodržanie ich zmluvných záväzkov.

2.    Subsidiárne pre prípad, ak by Súdny dvor uznal právomoc normotvorcu Únie prijať nariadenie 2020/2092, žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom základe tohto nariadenia.

3.    Subsidiárne pre prípad, ak by Súdny dvor uznal právomoc normotvorcu Únie prijať nariadenie 2020/2092, žalobný dôvod založený na porušení Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

4.    Žalobný dôvod založený na porušení článku 296 druhého odseku ZFEÚ spočívajúcom v nedostatočnom odôvodnení návrhu vo veci nariadenia 2020/2092.

5.    Žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ZEÚ.

Poľsko uvádza, že nariadenie 2020/2092 zavádza nový a v Zmluvách neupravený mechanizmus kontroly dodržiavania zásad právneho štátu členskými štátmi, a tým vyvoláva účinky rovnocenné so zmenou Zmlúv. Nariadenie 2020/2092 navyše vzhľadom na to, že cieľ mechanizmu, ktorý stanovuje, sa prekrýva s cieľom postupu podľa článku 7 ZEÚ, vedie k obchádzaniu postupu stanoveného v článku 7 ZEÚ, čo spochybňuje opodstatnenosť jeho ďalšieho uplatňovania, resp. ho robí bezpredmetným.

6.    Žalobný dôvod založený na porušení článku 296 prvého odseku ZFEÚ spočívajúcom v definovaní hodnoty „právneho štátu“ ako pojmu primárneho práva podľa článku 2 ZEÚ aktom sekundárneho práva, a síce nariadením 2020/2092.

7.    Žalobný dôvod založený na porušení článku 4 ods. 1 a ods. 2 druhej vety, ako aj článku 5 ods. 2 ZEÚ.

Tento žalobný dôvod rozvíja argumentáciu uvedenú v prvom žalobnom dôvode. Poľsko tvrdí, že normotvorca Únie tým, že zaviedol mechanizmus kontroly dodržiavania zásad právneho štátu členskými štátmi stanovený v nariadení 2020/2092, porušil zásadu zverených právomocí zakotvenú v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 2 ZEÚ. Poľsko ďalej uvádza, že normotvorca porušil aj povinnosť stanovenú v článku 4 ods. 2 druhej vete ZEÚ, a síce povinnosť rešpektovať základné funkcie štátu, najmä tie, ktoré súvisia so zabezpečením územnej celistvosti štátu, udržiavaním verejného poriadku a zabezpečovaním národnej bezpečnosti.

8.    Žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania s členskými štátmi (článok 4 ods. 2 prvá veta ZEÚ).

Poľsko tvrdí, že ustanovenia nariadenia nezaručujú, že pred identifikáciou porušenia zásad právneho štátu sa uskutoční „dôkladné kvalitatívne posúdenie“, ktoré bude objektívne, nestranné a spravodlivé. Poľsko ďalej uvádza, že postup prijímania opatrení na ochranu rozpočtu Únie priamo a jednoznačne diskriminuje menšie a stredne veľké členské štáty v porovnaní s veľkými štátmi.

9.    Žalobný dôvod založený na porušení zásady právnej istoty.

Poľsko tvrdí, že ustanovenia nariadenia 2020/2092, najmä ustanovenia článku 3 a článku 4 ods. 2 – predpoklady pre zistenie porušenia zásad právneho štátu – nespĺňajú požiadavky jasnosti a presnosti.

10.    Žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ).

11.    Žalobný dôvod založený na zneužití právomoci spočívajúcom v zavedení mechanizmu, ktorého skutočným účelom nie je ochrana rozpočtu Únie, ale obchádzanie formálnych požiadaviek pre začatie postupu stanoveného v článku 7 ZEÚ, ako aj hmotnoprávnych požiadaviek pre začatie konania podľa článku 258 ZFEÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ L 4331, 2020, s. 1.