Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif (Luxemburg) la 5 martie 2021 – A, B și C, reprezentat legal de părinții săi/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Cauza C-153/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal administratif

Părțile din procedura principală

Reclamanți: A, B și C, reprezentat legal de părinții săi

Pârât: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Întrebarea preliminară

Articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/32/UE [a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013] privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale1 coroborat cu articolul 23 din Directiva 2011/95/UE [a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011] privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate2 , precum și cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene poate fi interpretat în sensul că permite să se declare inadmisibilă cererea de protecție internațională formulată de părinți în numele și pe seama copilului lor minor în alt stat membru (în speță, Luxemburg), altul decât cel care a acordat în prealabil protecție internațională numai părinților, precum și fraților și surorilor copilului (în speță, Grecia) pentru motivul că autoritățile statului care a acordat protecție internațională acestora din urmă, înainte de plecarea lor și de nașterea copilului, garantează că, la sosirea copilului și la întoarcerea celorlalți membri ai familiei, copilul respectiv va putea beneficia de un permis de ședere și de aceleași avantaje precum cele acordate beneficiarilor de protecție internațională, fără a susține însă că i se va acorda cu titlu personal un statut de protecție internațională?

____________

1 JO 2013, L 180, p. 60.

2 JO 2011, L 337, p. 9.