Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Cottbus (Německo) dne 24. prosince 2020 – RO, zastoupená zákonným zástupcem, v. Spolková republika Německo

(Věc C-720/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Cottbus

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: RO, zastoupená zákonným zástupcem

Žalovaná: Spolková republika Německo, zastoupená Bundesministerium des Innern, které je zastoupeno předsedou Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Předběžné otázky

Je s ohledem na požadavek unijního práva zamezit sekundární migraci, jakož i na obecnou zásadu celistvosti rodiny vyjádřené v nařízení (EU) č. 604/20131 nutné analogické použití čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení v situaci, v níž nezletilé dítě a jeho rodiče podají ve stejném členském státě žádosti o mezinárodní ochranu, avšak rodiče již požívají mezinárodní ochrany v jiném členském státě, zatímco dítě se narodilo až v členském státě, ve kterém podalo žádost o mezinárodní ochranu

V případě kladné odpovědi, nemá se žádost nezletilého dítěte o azyl podle nařízení (EU) č. 604/2013 posuzovat a má být vydáno rozhodnutí o přemístění podle článku 26 nařízení s ohledem na skutečnost, že pro posouzení žádosti nezletilého dítěte o mezinárodní ochranu může být příslušný členský stát, ve kterém požívají jeho rodiče mezinárodní ochranu?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) č. 604/2013 analogicky použitelný rovněž v rozsahu, v němž podle jeho druhé věty není nezbytné provedení vlastního řízení o převzetí u později narozeného dítěte, i když pak existuje riziko, že hostitelský členský stát nebude vědět o situaci pro převzetí nezletilého dítěte nebo že podle své správní praxe odmítne analogické použití čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) č. 604/2013, takže hrozí, že se nezletilé dítě stane „refugee in orbit“ (srov. rozsudek BVerwG ze dne 23. června 2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)

V případě záporné odpovědi na otázky 2 a 3, může být vůči nezletilému dítěti, které podalo žádost o mezinárodní ochranu v členském státě, přijato rozhodnutí o nepřípustnosti na základě analogického použití čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU2 také tehdy, jestliže mezinárodní ochranu v jiném členském státě nepožívá samotné dítě, ale jeho rodiče?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (nové znění) (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (nové znění) (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).