Language of document :

2020 m. gruodžio 24 d. Verwaltungsgericht Cottbus (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RO, atstovaujama pagal įstatymą / Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-720/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Cottbus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: RO, atstovaujama pagal įstatymą

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland, atstovaujama Bundesministerium des Innern, kurią savo ruožtu atstovauja Bundesamt für Migration und Flüchtlinge pirmininkas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į Sąjungos teisėje užsibrėžtą siekį užkirsti kelią antriniam judėjimui, taip pat į Reglamente (ES) Nr. 604/20131 įtvirtintą bendrąjį šeimos vientisumo principą, reikia pagal analogiją taikyti šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį tuo atveju, kai nepilnametis vaikas ir jo tėvai pateikia tarptautinės apsaugos prašymus toje pačioje valstybėje narėje, kurioje gimė vaikas, nors tėvai jau naudojasi tarptautine apsauga kitoje valstybėje narėje?

2.    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar nepilnamečio vaiko prašymas suteikti prieglobstį pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 neturi būti nagrinėjamas ir sprendimas dėl perdavimo priimamas pagal šio reglamento 26 straipsnį atsižvelgiant į tai, pavyzdžiui, kad atsakomybė už nepilnamečio vaiko tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą tenka valstybei narei, kurioje tarptautinė apsauga suteikta vaiko tėvams[?]

3.    Jei į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar Reglamento (ES) Nr. 604/2013 20 straipsnio 3 dalis taip pat taikytina pagal analogiją tiek, kiek jos antrame sakinyje nereikalaujama inicijuoti naujos perėmimo savo žinion procedūros vėliau gimusiam vaikui, nors tokiu atveju esama grėsmės, kad priimančioji valstybė nieko nežinos apie galimą nepilnamečio vaiko priėmimą arba pagal savo administracinę praktiką atsisakys pagal analogiją taikyti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 20 straipsnio 3 dalį, todėl nepilnamečiam vaikui grės pavojus likti „pabėgėliu orbitoje“ <...>

4.    Jei į antrąjį ir trečiąjį klausimus būtų atsakyta neigiamai: ar sprendimas dėl nepriimtinumo pagal Direktyvos 2013/32/ES2 33 straipsnio 2 dalies a punktą, taikant jį pagal analogiją, nepilnamečio vaiko, kuris valstybėje narėje pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, atžvilgiu gali būti priimamas ir tuo atveju, jei tarptautinė apsauga kitoje valstybėje narėje suteikta ne pačiam vaikui, o jo tėvams?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).

2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).