Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Bratislava I (Slovakkia) 29. detsembril 2020 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: AM

(kohtuasi C-710/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Bratislava I

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Eelotsuse küsimused

Kas riigisisene õigusnorm, mis tühistab otse, ilma riigisisese kohtu lahendita, niisuguse riigisisese kohtulahendi, millega otsustati kohtuasjas kriminaalmenetlust mitte jätkata, ja mis on riigisisese õiguse järgi lõplik kohtulahend, mille kohaselt kriminaalmenetlus lõplikult lõpetati liikmesriigi seaduse alusel antud amnestia tõttu, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tagatud õigusega asja arutamisele erapooletus kohtus ning õigusega sellele, et sama teo eest ei karistataks kaks korda, mille tagab Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 50, ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 82? Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas riigisisese kohtu jaoks on niisugune riigisisene õigusnorm siduv?

Kas riigisisene õigusnorm, mis piirab konstitutsioonikohtu kontrolli Národná rada Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi parlament) resolutsiooni üle, millega Slovaki Vabariigi põhiseaduse artikli 86 punkti i alusel tühistatakse amnestiaakt või isiklik armuandmine, üksnes Slovaki Vabariigi põhiseadusele vastavuse kontrolliga, arvestamata Euroopa Liidu siduvaid õigusakte – eeskätt Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Liidu lepingut –, on kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõike 3 tähenduses, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 267, aga ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 82, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tagatud õigusega asja arutamisele erapooletus kohtus ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 50 tagatud õigusega sellele, et sama teo eest ei karistataks kaks korda? Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas riigisisese kohtu jaoks on niisugune riigisisene konstitutsioonikohtu lahend siduv?

____________