Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava I (Słowacja) w dniu 29 grudnia 2020 r. – postępowanie karne przeciwko AM

(Sprawa C-710/20)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Okresný súd Bratislava I

Strony w postępowaniu głównym

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Pytania prejudycjalne

Czy przepis prawa krajowego, który bez orzeczenia sądu krajowego uchyla bezpośrednio orzeczenie sądu krajowego o umorzeniu postępowania karnego, które zgodnie z uregulowaniem krajowym ma charakter orzeczenia ostatecznego ze skutkami uniewinnienia i na podstawie którego postępowanie karne zostało ostatecznie umorzone w efekcie amnestii ogłoszonej zgodnie z prawem krajowym, jest zgodny z prawem do bezstronnego sądu, zagwarantowanym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz z zakazem ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, zagwarantowanym w art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także z art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi przeczącej: czy sąd krajowy jest związany takim przepisem prawa krajowego?

Czy przepis prawa krajowego, który ogranicza trybunał konstytucyjny w zakresie kontrolowania przyjętej na podstawie art. 86 lit. i) konstytucji Republiki Słowackiej uchwały Národná rada Slovenskej republiky (parlamentu Republiki Słowackiej) o uchyleniu amnestii lub indywidualnego ułaskawienia tylko do oceny jej zgodności z konstytucją Republiki Słowackiej, bez uwzględnienia wiążących aktów prawnych przyjętych przez Unię Europejską, zwłaszcza Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, jest zgodny z zasadą lojalności w rozumieniu art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także z art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z prawem do bezstronnego sądu, zagwarantowanym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz z zakazem ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, zagwarantowanym w art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej? W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi przeczącej: czy sąd krajowy jest związany takim orzeczeniem krajowego trybunału konstytucyjnego?

____________