Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Poľsko) 18. decembra 2020 – KL/X sp. z o.o.

(vec C-715/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: KL

Žalovaná: X sp. z o.o.

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 1 smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP1 , ako aj doložky 1 a 4 rámcovej dohody, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje povinnosť zamestnávateľa písomne uviesť dôvody rozhodnutia o výpovedi pracovnej zmluvy iba vo vzťahu k pracovným zmluvám uzatvoreným na dobu neurčitú, a v súvislosti s tým zakladá právo na súdne preskúmanie opodstatnenosti výpovedného dôvodu len vo vzťahu k zmluvám uzavretým na dobu neurčitú, pričom takúto povinnosť zamestnávateľa (teda uvedenie dôvodu výpovede) nestanovuje v prípade zmlúv uzavretých na dobu určitú (a preto podlieha súdnemu preskúmaniu len otázka súladu výpovede s ustanoveniami týkajúcimi sa výpovede zmlúv)?

Môžu sa účastníci konania v súdnom spore medzi súkromnými subjektami odvolávať na uvedenú doložku 4 rámcovej dohody a na všeobecnú zásadu práva Únie týkajúcu sa zákazu diskriminácie (článok 21 Charty základných práv Európskej únie), v dôsledku čoho majú uvedené ustanovenia horizontálny účinok?

____________

1 Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368.