Language of document :

26. veebruaril 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(kohtuasi C-125/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Tomkin ja S. Grünheid)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole võtnud nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil1 sätete järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Iirimaa rikkunud nimetatud raamotsuse artikli 29 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt raamotsuse 2008/909/JSK artikli 29 lõigetele 1 ja 2 võtavad liikmesriigid käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikud meetmed enne 5. detsembrit 2011 ning teavitavad nendest meetmetest komisjoni.

Komisjon leiab, et Iirimaa on rikkunud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artikli 29 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole võtnud raamotsuse sätete järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud.

____________

1 ELT 2008, L 327, lk 27.