Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2021 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 december 2020 i mål T-315/19, BT mot kommissionen

(Mål C-117/21 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Schima, B. Mongin och G. Gattinara)

Övriga parter i målet: BT, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Association internationale des anciens de l'Union européenne (AIACE Internationale)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 6 december 2020, BT / kommissionen (T-315/19) ;

ogilla talan i första instans,

förplikta BT att ersätta rättegångskostnaderna i första instans, och

förplikta BT att ersätta rättegångskostnaderna för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Den första grunden avser felaktig rättstillämpning och avser kriterierna för prövning av rättsenligheten hos lagstiftarens val och åsidosättande av motiveringsskyldigheten (punkterna 42, 49 och 57 i den överklagade domen). Kommissionen gör gällande att:

- Tribunalen åsidosatte principen att prövningen av rättsenligheten hos en EU-rättsakt, med beaktande av de grundläggande rättigheterna, inte kan vila på grunder som avser följderna av nämnda rättsakt i en konkret situation.

- Rättsstridigheten hos en bestämmelse i tjänsteföreskrifterna inte kan motiveras med att lagstiftaren har gjort ett ”orimligt ” val.

- Tribunalen i strid med de principer som formulerades i domen i målet HK mot kommissionen (C-460/18 P) inte beakade samtliga omständigheter som kännetecknade de två situationer som skulle jämföras.

Den andra grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av principen om förbud mot diskriminering, såvitt tribunalen slog fast att de situationer som nämns i artikel 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är jämförbara (punkterna 51-63 i den överklagade domen). Kommissionen gör gällande att:

- Tidpunkten för äktenskapets ingående inte är det enda kriterium som åtskiljer artikel 18 och 20 i bilag VIII till tjänsteföreskrifterna. Skillnaden består i flera aspekter som tribunalen inte beaktade.

- Tribunalen borde ha beaktat syftet med den minimilängd på äktenskapet som anges i dessa bestämmelser, vilket skulle ha påvisat de skillnader som föreligger mellan dem.

- Det har inte visats att det förelåg diskriminering på grund av ålder.

Den tredje grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 52.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och åsidosättande av motiveringsskyldigheten vid flera tillfällen (punkterna 66-93 i den överklagade domen):

Den första delgrunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som består i att tribunalen inte gjorde någon åtskillnad mellan de följder en tjänstemans död medför för efterlevande make eller maka beroende på om äktenskapet har ingåtts före eller efter pensioneringen (punkterna 87-88 i den överklagade domen).

Den andra delgrunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av syftet att motverka bedrägeri och åsidosättande av motiveringsskyldigheten (punkterna 66-84 i den överklagade domen).

Den tredje delgrunden avser felaktig rättstilämpning vid tolkningen av syftet att skydda den ekonomiska balansen i unionens pensionssystem (punkterna 85-93 i den överklagade domen).

____________