Language of document :

Mededeling in het PB

 

Verzoek van de Audiencia Provincial de Madrid van 15 februari 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Elisa María Mostaza Claro en Centro Móvil Milenium S.L.

(Zaak C-168/05)

(Procestaal: Spaans)

De Audiencia Provincial de Madrid heeft bij beschikking van 15 februari 2005, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 14 april 2005, in het geding tussen Elisa María Mostaza Claro en Centro Móvil Milenium S.L., het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

"Moet richtlijn 93/13/EEG1 van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten aldus worden uitgelegd dat de daarin gewaarborgde bescherming van de consumenten, van de rechter die kennis neemt van een beroep tot nietigverklaring van een arbitrage-uitspraak verlangt dat hij de nietigheid van de arbitrageovereenkomst beoordeelt en de uitspraak nietig verklaart op grond dat deze arbitrageovereenkomst een oneerlijk beding ten nadele van de consument bevat, wanneer deze nietigheid eerst in het kader van het beroep tot nietigverklaring is opgeworpen, en niet tijdens de arbitrageprocedure?"

____________

1 - PB L 95, van 21.4.1993, blz. 29.