Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Audiencia Provincial de Madrid av den 15 februari 2005 i målet mellan Elisa maría Mostaza Claro och Centro Movil Milenium S.L.

(mål C-168/05)

(Rättegångsspråk: spanska)

Audiencia Provincial de Madrid, (Spanien), begär genom beslut av den 15 februari 2005, som inkom till domstolens kansli den 14 april 2005, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Elisa María Mostaza Claro och Centro Movil Milenium S.L. beträffande följande fråga:

Innebär det konsumentskydd som säkerställs genom rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, att en domstol vid vilken en talan mot en skiljedom förs skall pröva giltigheten av skiljeavtalet och upphäva skiljedomen på den grunden att skiljeavtalet innehåller ett oskäligt avtalsvillkor till nackdel för konsumenten, då konsumenten åberopar denna omständighet i samband med överklagandet men inte har åberopat denna under skiljeförfarandet?

____________