Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Madrid - Španielsko) - Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL

(Vec C-168/05)1

(Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Nenapadnutie nekalej povahy podmienky počas rozhodcovského konania - Možnosť vznesenia tejto námietky v rámci konania o odvolaní proti rozhodcovskému rozhodnutiu)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elisa María Mostaza Claro

Žalovaný: Centro Móvil Milenium SL

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Audiencia Provincial de Madrid - Výklad článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1, ako aj bodu 1 písm. q) prílohy smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288) - Primerané a účinné prostriedky na zabránenie používania nekalých podmienok - Neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, ktorú spotrebiteľ nenamietal v rozhodcovskom konaní

Výrok rozsudku

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby vnútroštátny súd, na ktorý je podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, posúdil neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že uvedená zmluva obsahuje nekalú podmienku, hoci sa spotrebiteľ dovolával tejto neplatnosti nie v rámci rozhodcovského konania, ale výlučne v rámci žaloby o zrušenie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 155, 25.6.2005.