Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2006 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-49/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) [Przedstawiciel: F. Rollinger]

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego w 2005 r., a także każdej decyzji związanej z nią lub po niej następującej;

zasądzenie odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za doznaną przez skarżącego krzywdę,

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi:

1.     konsekwencje dla postępowania w sprawie awansu za 2004 r. zafałszowania jego sprawozdania z oceny dotyczącej postępowania za 2003 r.,

2.    naruszenie zasad pewności prawnej w stosunku do personelu, równości traktowania urzędników i dobrej administracji przy stosowaniu wobec skarżącego nowego systemu oceny opracowanego przez pozwanego,

3.    okoliczność, że jedna z jego koleżanek została jego zdaniem bezprawnie poproszona o sprawowanie tymczasowo funkcji przełożonego,

4.    okoliczność, że jeden z jego przełożonych sprawował jego zdaniem swą funkcję niezgodnie z prawem,

5.    brak nieskazitelności jego przełożonego,

6.    szereg nadużyć władzy i naruszenie traktatu.

____________