Language of document :

Sag anlagt den 12. maj 2006 - Gualtieri mod Kommissionen

(Sag F-53/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgien) (ved avvocati P. Gualtieri og M. Gualtieri)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af generaldirektøren for Personale og Administration trufne afgørelse af 30. januar 2006, hvorved sagsøgerens klage nr. R/783/05, registreret den 17. oktober 2005, blev afvist. Denne klage indeholdt en anmodning om annullation af generaldirektørens afgørelse, der blev meddelt den 5. september 2005, hvorved sagsøgerens ansøgning om at få tildelt dagpenge i fuldt omfang blev afvist.

Den afgørelse, der blev meddelt sagsøgeren den 5. september 2005, annulleres.

De meddelelser, sagsøgeren har modtaget hver måned om fastsættelse af de omhandlede dagpenge, annulleres.

Kommissionen tilpligtes med virkning fra den 1. januar 2004 og indtil den 31. december 2005 at betale sagsøgeren dagpenge og månedlig godtgørelse i henhold til kommissionsafgørelse om udstationerede nationale eksperter (END).

subsidiært, tilpligtes Kommissionen at betale sagsøgeren de nævnte beløb fra den 2. februar 2005, som er den dato, hvor sagsøgeren faktisk blev separeret fra hendes mand og samlivet mellem dem ophørte, eller mere subsidiært fra den 4. juli 2005, som er den dato, hvor der blev indgivet skilsmissebegæring til retten i Bruxelles og indtil den 31. december 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er udsendt som national ekspert ved Kommissionen, anfægter gyldigheden af nedsættelsen på 25% af de dagpenge, der er fastsat i bestemmelserne om udstationerede nationale eksperter og den manglende udbetaling af den yderligere månedlige godtgørelse, der ligeledes er fastsat heri.

Sagsøgeren gør først og fremmest gældende, at de nævnte ydelser, der er en del af hendes aflønning, var udtrykkeligt nævnt i fuldt omfang i de akter, der gik forud for hendes ansættelse, uanset at hun havde oplyst, at hun var gift med en tjenestemand ved Den Europæiske Union, som var bosat i Bruxelles. Sagsøgeren har tilføjet, at arbejdsforholdet var etableret den 7. januar 2004 på dette grundlag, og at de økonomiske forhold ikke efterfølgende kunne ændres ensidigt.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at artikel 20, stk. 3, i Kommissionens afgørelse om udstationerede nationale eksperter er i strid med artikel 241 EF. Denne bestemmelse indebærer på den ene side en forskelsbehandling til ulempe for gifte i forhold til personer, der vælger at leve i et papirløst samlivsforhold. På den anden side bevirker bestemmelsen en forskelsbehandling, eftersom den ikke giver sagsøgeren mulighed for at oppebære supplerende ydelser i samme omfang som andre nationale eksperter, uanset om disse er gifte eller ej. Den nævnte bestemmelse er i strid med artikel 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 2,3,13 og 141 EF samt Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 1.

____________

1 - EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22