Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. - Gualtieri przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Claudia Gualtieri (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 30 stycznia 2006 r., którą dyrektor generalny ds. personelu i administracji oddalił zażalenie R/783/05, wpisane do rejestru w dniu 17 października 2005 r., zmierzające do uchylenia decyzji doręczonej w dniu 5 września 2005 r., którą to decyzją oddalono wniosek skarżącej o przyznanie diety dziennej w pełnej wysokości;

uchylenie decyzji doręczonej w dniu 5 września 2005 r.;

stwierdzenie nieważności wszystkich comiesięcznych pism pozwanej dotyczących wysokości diety;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej diet dziennych i dodatków miesięcznych przewidzianych w decyzji Komisji w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.;

subsydiarnie, zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej ww. diet i dodatków począwszy od dnia 2 lutego 2005 r., to jest daty faktycznej separacji skarżącej i jej małżonka oraz ustania wspólnego pożycia, a jeszcze bardziej subsydiarnie, od dnia 4 lipca 2005 r., to jest daty złożenia ugody rozwodowej w sądzie w Brukseli, aż do dnia 31 grudnia 2005 r.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, która jest ekspertem krajowym oddelegowanym przy Komisji, podważa ważność zmniejszenia diety dziennej do wysokości 25% pełnej kwoty przewidzianej w przepisach dotyczących oddelegowanych ekspertów krajowych, jak również niewypłacenie jej dodatku miesięcznego wprowadzonego tymi samymi przepisami.

Podnosząc, że pisma poprzedzające objęcie stanowiska wskazywały wprost na pełną kwotę diety i dodatku, które mają charakter wynagrodzenia, i to po oświadczeniu prze skarżącą, że pozostaje w związku małżeńskim z urzędnikiem Unii Europejskiej zamieszkałym w Brukseli. Dodaje, że treść stosunku pracy została określona na tej podstawie w dniu 7 stycznia 2004 r. i warunki finansowe nie mogły zostać jednostronnie zmienione.

Powołując się również na art. 241 WE, kwestionuje ważność art. 20 ust. 3 decyzji dotyczącej oddelegowanych ekspertów krajowych. Przepis ten jej zdaniem powoduje po pierwsze dyskryminację członków formalnej rodziny w porównaniu z osobami, które zdecydowały się na pozostawanie w związku nieformalnym. Po drugie, powoduje różnicę w traktowaniu nie pozwalając skarżącej na otrzymywanie dodatków do wynagrodzenia w takim samym stopniu jak inni oddelegowani eksperci krajowi, niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim, czy nie. Kwestionowany przepis jest w jej opinii sprzeczny z europejską konwencją praw człowieka, artykułami 2, 3, 13 i 141 WE oraz dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne1.

____________

1 - Dz.U. L 180 z 19 lipca 2000, str.22