Language of document :

Žaloba podaná dne 10. května 2006 - Davis a další v. Rada

(Věc F-54/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: John Davis (Bolton, Spojené království), Svend Mikkelsen (Sabro, Dánsko), Dorrit Pedersen (Kodaň, Dánsko) a Margareta Strandberg (Axminster, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Rady, kterými se stanoví nároky na důchod žalobců, neboť část jejich nároků na důchod nabytých po 30. dubnu 2004 není dotčena koeficientem a koeficient použitý na část jejich nároků na důchod nabytých před 30. dubnem 2004 se liší od koeficientu, který se vztahuje na plat úředníků v činné službě ve Spojeném království a Dánsku;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, bývalí úředníci Evropských společenství s bydlištěm ve Spojeném království nebo v Dánsku, odešli do důchodu po vstupu nového služebního řádu v platnost.

Na podporu své žaloby se dovolávají protiprávnosti článku 82 služebního řádu, čl. 1 odst. 3 a čl. 3 odst. 5 přílohy XI služebního řádu, jakož i článku 20 přílohy XIII služebního řádu ve znění platném dne 1. května 2004.

Dovolávají se rovněž porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť na úředníky, kteří odešli do důchodu po 1. květnu 2004, se nevztahuje záruka téže kupní síly bez ohledu na místo jejich bydliště. Navíc nemají při stejném platu tutéž kupní sílu jako jejich kolegové v činné službě, jelikož jejich důchod je upraven koeficientem vypočítaným ve vztahu k zemi, zatímco plat jejich kolegů v činné službě je upraven koeficientem vypočítaným ve vztahu k hlavnímu městu.

Žalobci se navíc dovolávají porušení nabytých nároků a zásady ochrany legitimního očekávání, neboť mohli důvodně očekávat, že bude jejich nárok na důchod vypočten podle pravidel platných při vstupu do služebního poměru a téměř po celou dobu jejich pracovního postupu.

Dále se dovolávají porušení zásady svobody pohybu a svobody usazování pracovníků, neboť odstranění koeficientu použitelného na celkovou částku jejich důchodu jim nadále nezaručuje svobodu umístění jejich centra zájmu, neboť jsou znevýhodněni snížením své kupní síly v porovnání s kupní sílou kolegů, kteří mají bydliště v místech, kde jsou životní náklady nižší.

____________