Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 20. juni 2007 - Tesoka mod FEACVT

(Sag F-51/06) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene - opsigelse - annullations- og erstatningssøgsmål - manglende afgørelse, der indebærer et klagepunkt - åbenbart, at sagen må afvises)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgien) (ved avocat J.-L. Fagnart)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (FEACVT) (ved avocat C. Callanan)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af den af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene trufne afgørelse om at afslå sagsøgerens ansøgninger om udbetaling af ydelser ved ophævelsen af hendes kontrakt, som hun i henhold til forordning nr. 1111/2005 mener at være berettiget til som følge af hendes opsigelse, dels en påstand om erstatning (sag T-398/05, der er oversendt fra Retten i Første Instans).

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 28.