Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas 2007. gada 20. jūnija rīkojums - Tesoka/EDDAUF

(lieta F-51/06) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds - Atbrīvošana no amata - Prasība atcelt tiesību aktu un atlīdzināt zaudējumus - Nelabvēlīga lēmuma neesamība - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sabrina Tesoka, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - J.-L. Fagnart, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EDDAUF) (pārstāvis - C. Callanan, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda lēmuma, ar kuru noraidīti prasītājas lūgumi samaksāt atlaišanas pabalstu, uz ko viņai, viņasprāt, ir tiesības pēc viņas atlaišanas no darba saskaņā ar Regulu Nr. 1111/2005, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību (Pirmās instances tiesas nosūtītā lieta T-398/05).

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 28. lpp.