Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 20. junija 2007

Zadeva F-51/06

Sabrina Tesoka

proti

Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Odstop – Ničnostna in odškodninska tožba – Neobstoj odločbe, ki posega v položaj – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero S. Tesoka predlaga, naj se za nično razglasi odločba Eurofounda z dne 14. oktobra 2005, s katero so bile zavrnjene njene zahteve za izplačilo nadomestil, do katerih naj bi bila upravičena zaradi prenehanja delovnega razmerja v Eurofoundu, in pridobitev dokumentov, ki jih potrebuje za upravičenost do socialne varnosti v državi stalnega prebivališča, ter naj se ji izplača odškodnina.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91; Uredba Sveta št. 1365/75, člen 17(2); Uredba Komisije št. 91/88)

2.      Postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 44(1)(c))

1.      Samo akti z zavezujočimi pravnimi učinki, ki bi lahko neposredno in posamično vplivali na interese zadevnih oseb, s tem ko bi resno spremenili njihov pravni položaj, se lahko štejejo za akte, ki posegajo v njihov položaj. Poleg tega se lahko nekateri akti, čeprav ne vplivajo na materialne interese ali položaj zadevnega uradnika, zaradi vrste ali funkcije in okoliščin štejejo za akte, ki posegajo v položaj, če vplivajo na nepremoženjske interese ali prihodnje možnosti zadevne osebe.

To ne velja za dopis direktorja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, v katerem navaja, da ne more ugoditi prošnji nekdanjega začasnega uslužbenca za umik njegove odločitve, da odstopi. Tak dopis namreč ne vpliva na položaj zadevne osebe po Kadrovskih predpisih, ker je bil ta položaj dokončno določen z njeno odločitvijo, da odstopi, ki je začela učinkovati takoj.

Pravnega položaja zadevne osebe ne spreminja niti dejstvo, da je Eurofound v istem dopisu pojasnil, da ta oseba za prijavo na nacionalnem zavodu za zaposlovanje ne potrebuje dokumentov, ki jih izda uprava. Poleg tega navedenega pojasnila ni mogoče razlagati kot zavrnitev uprave, da izda te dokumente.

(Glej točke od 39 do 43.)

Napotitev na:

Sodišče: 27. junij 1973, Kley proti Komisiji, 35/72, Recueil, str. 679, točki 4 in 5; 29. oktober 1981, Arning proti Komisiji, 125/80, Recueil, str. 2539, točka 17; 3. december 1992, Moat proti Komisiji, C‑32/92 P, Recueil, str. I‑6379, točka 9; 10. januar 2006, Komisija proti Alvarez Moreno, C‑373/04 P, povzetek v ZOdl., str. I‑1*, točka 42.

2.      Pogojev iz člena 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje ne izpolnjujejo predlogi za razglasitev ničnosti iz tožbe, ki jo je nekdanji začasni uslužbenec vložil, da bi brez vsakršnih pojasnil in jasnih navedb pridobil vsa nadomestila in ugodnosti, to je finančne prejemke, ki jih zadevna oseba lahko zahteva na podlagi svojega odstopa.

(Glej točki 49 in 50.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 24. marec 1993, Benzler proti Komisiji, T‑72/92, Recueil, str. II‑347, točke 16, 18 in 19.