Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

personaldomstolens DOM

(tredje avdelningen)

den 25 april 2007

Mål F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Bedömningsperioden 2001/2002 – Allmänna bestämmelser om genomförande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna”

Saken: Talan med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA om ogiltigförklaring av Maddalena Lebedef-Caponis karriärutvecklingsrapport för tiden mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2002.

Avgörande: Maddalena Lebedef-Caponis karriärutvecklingsrapport för tiden mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2002 ogiltigförklaras. Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Institutionernas rättsakter – Återkallande – Rättsstridiga rättsakter – Omfattning vid förfarandefel

När administrationen beslutar att återkalla en rättsakt på grund av att förfarandet då denna rättakt antogs varit behäftat med fel och när administrationen ersätter ett beslut som gemenskapsdomstolen ogiltigförklarat på grund av förfarandefel, har den möjlighet att på nytt driva förfarandet för antagande och inte begränsa detta till vad som är nödvändigt för att rätta det konstaterade felet. Om administrationen återkallar en rättsakt och därvid ger den berörde en formell försäkran att en ny rättsakt skall antas från början kan den därför, utan att åsidosätta principen om skydd för berättigade förväntningar, inte ändra vad den påtagit sig och begränsa återtagandet till att omfatta endast de delar av förfarandet som varit rättsstridiga.

(se punkterna 38, 45 och 46)