Language of document :

2020 m. gruodžio 24 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y / X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Byla C-713/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Kitos apeliacinio proceso šalys: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 883/20041 11 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad darbuotojui, gyvenančiam vienoje valstybėje narėje, o dirbančiam kitos valstybės narės teritorijoje pagal laikinojo darbo sutartį, pagal kurią darbo santykiai nutrūksta pasibaigus siuntimo dirbti laikotarpiui ir paskui vėl tęsiami, tarpiniais laikotarpiais tebetaikomi pastarosios valstybės narės teisės aktai, kol jis šio darbo laikinai nenutraukė?

2.    Kokie veiksniai yra svarbūs tokio pobūdžio atvejais siekiant nustatyti, ar veikla buvo laikinai nutraukta?

3.    Kokiam laikotarpiui pasibaigus preziumuotina, kad – tuomet, kai nėra konkrečių priešingų požymių – darbuotojas, nebepalaikantis darbo santykių, laikinai nutraukė veiklą darbo vietos valstybėje?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).