Language of document :

2020 m. gruodžio 18 d. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KL / X sp. z o.o.

(Byla C-715/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: KL

Atsakovė: X sp. z o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB1 dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 1 straipsnis, taip pat Bendrojo susitarimo 1 ir 4 punktai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinė teisinio reglamentavimo tvarka, kuria įtvirtinama darbdavio pareiga raštu pagrįsti sprendimą nutraukti darbo sutartį tik jei darbo sutartis neterminuota, todėl teisminė kontrolė taikoma tikrinant neterminuotų sutarčių nutraukimo priežasties pagrįstumą, o tokia darbdavio pareiga (t. y. nurodyti sutarties nutraukimo priežastį) terminuotų darbo sutarčių atveju nenumatyta (todėl teisminė kontrolė apima tik klausimą, ar nutraukimas atitinka sutarčių nutraukimo nuostatas)?

2.    Ar Bendrojo susitarimo 4 punktu ir bendruoju Sąjungos teisės principu dėl diskriminacijos draudimo (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis) šalys gali remtis teisminiame ginče, kuriame abi ginčo šalys yra privatūs asmenys, taigi ar šios teisės aktų nuostatos veikia horizontaliai?

____________

1 OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368.