Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 18. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Polija) – KL/X sp. z o.o.

(Lieta C-715/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

Pamatlietas puses

Prasītājs: KL

Atbildētāja: X sp. z o.o.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku 1. pants un iepriekš minētā pamatnolīguma 1 1. un 4. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā valsts tiesību normas, ar kurām noteikts darba devēja pienākums rakstiski norādīt pamatojumu lēmumam par darba līguma uzteikšanu tikai attiecībā uz darba līgumiem uz nenoteiktu laiku, un tādēļ tiesai ir piešķirta kompetence pārbaudīt darba līgumu uz nenoteiktu laiku uzteikuma iemeslu pamatotību, vienlaicīgi neparedzot tādu darba devēja pienākumu (proti, norādīt uzteikuma iemeslus) attiecībā uz darba līgumiem uz noteiktu laiku (un tādēļ tiesas kompetencē ir pārbaudīt tikai uzteikuma atbilstību tiesību normām par līgumu uzteikšanu)?

Vai lietā, kurā abas procesa puses ir privātpersonas, šīs puses var atsaukties uz minētā pamatnolīguma 4. klauzulu un Savienības vispārējo tiesību principu par diskriminācijas aizliegumu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants), un līdz ar to, vai minētajām tiesību normām ir horizontālā tiešā iedarbība?

____________

1 OV 1999, L 175, 43. lpp.