Language of document :

18. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-89/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus pidada kinni kolm korda 504,67 eurot hagejale makstavast invaliidsustoetusest ajavahemikul jaanuar kuni märts 2013.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2013. aasta jaanuari kuni märtsi toetuselehtedes sisalduvad otsused pidada hagejale nimetatud kuude eest maksmisele kuuluvatest invaliidsustoetustest kinni 504,67 eurot;

tühistada vajalikus ulatuses ükskõik millises vormis tehtud otsused, millega jäeti rahuldamata 13. aprilli 2013. aasta kaebus, mis esitati eespool nimetatud otsuste peale;

tühistada 22. aprilli 2013. aasta teates, mis kannab oma esimese lehekülje paremas ülemises nurgas märget „Ref. Ares(2013)790217 – 23/04/2013”, sisalduv mis tahes otsus;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja järgmised summad: 1) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. veebruarist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 2) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. märtsist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 3) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. aprillist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.