Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-89/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Mansullo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie troch zrážok vo výške 504,67 eura zrazených z podpory v invalidite žalobcu za mesiace január až marec 2013

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia obsiahnuté v dôchodkových listinách za mesiace január až marec 2013 o vykonaní zrážky vo výške 504,67 eura z podpory v invalidite, na ktorú má žalobca nárok za vyššie uvedené mesiace,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým sa zamieta sťažnosť z 13. apríla 2013 podaná proti vyššie uvedeným rozhodnutiam,

zrušiť všetky rozhodnutia obsiahnuté v liste z 22. apríla 2013 označenom na prvej strane hore vpravo referenčným číslom „Ref. Ares(2013)790217 – 23/04/2013“,zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila tieto sumy: 1. sumu 504,67 eura zvýšenú o úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 1. februára 2013, a to až do dňa skutočného zaplatenia tejto sumy; 2. sumu 504,67 eura zvýšenú o úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 1. marca 2013 a to až do dňa skutočného zaplatenia tejto sumy; 3. sumu 504,67 eura zvýšenú o úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 1. apríla 2013 a to až do dňa skutočného zaplatenia tejto sumy,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.