Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-90/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Mansullo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie zamietajúce návrh žalobcu smerujúci k získaniu náhrady škody, ktorú utrpel z dôvodu údajného porušenia jeho práva na dôverné zaobchádzanie spôsobeného tým, že žalovaná poslala list o jeho situácii advokátovi, ktorý ho nezastupoval

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu podaného žalobcom Komisii 26. októbra 2012, ktorá ho zákonne prijala,

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu podaného žalobcom Komisii 4. júla 2012, ktorá ho zákonne prijala,

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, sťažnosti z 26. septembra 2012 podanej žalobcom Komisii proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu z 9. marca 2012, ktorá ho zákonne prijala,

zrušiť oznámenie z 12. novembra 2012, na ktorom sa napravo hore jeho jedinej strany nachádza referenčné číslo „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162“,zrušiť oznámenie z 27. septembra 2012, na ktorom sa na prvej z jeho dvoch strán napravo hore nachádza referenčné číslo „Ref Ares(2012)1131229 – 27/09/2012“,zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu z 10. marca 2013,zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu z 2. januára 2013,v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť oznámenie z 29. apríla 2013, na ktorom sa na prvej z jeho troch strán napravo hore nachádza referenčné číslo „Ref. Ares(2013)977767 – 29/04/2013“,zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila sumu 10 000 eur zvýšenú o úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 28. februára 2013 do dňa jej úplného zaplatenia,zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila sumu 25 000 eur zvýšenú o úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapital

izáciou od 5. novembra 2012 do dňa jej úplného zaplatenia,zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.