Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 октомври 2014 г. — DF/Комисия

(Дело F-91/13)1

(Публична служба – Възнаграждение – Надбавка за експатриране – Пътни разноски – Командироване на жалбоподателя в държавата на гражданството му – Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII от Правилника за длъжностните лица)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: DF (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник:Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и V. Joris, впоследствие J. Currall)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което жалбоподателят е задължен да възстанови надбавката за експатриране и пътните разноски, получени от него по време на командироването му в Германия за периода от 1 септември 2009 г. до 31 август 2012 г. и искане за възстановяване на вече събраните суми, както и изплащане на обезщетение за вредиДиспозитивОсъжда Европейската комисия да плати на DF сумата от 1500 евро като обезщетение за имуществени вреди.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и една четвърт от разноските, направени от DF.Осъжда DF да понесе три четвърти от направените от него съдебни разноски.