Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 юни 2011 г. - Mantzouratos/Европейски парламент

(Дело F-64/10)1

(Публична служба - Длъжности лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2009 г. - Решение за неповишаване - Допустимост на възражение за незаконосъобразност - Съпоставяне на заслугите - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andreas Mantzouratos (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: V. Montebello-Demogeot и K. Zejdová, agents)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европейския парламент да не повиши жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата за повишаване за 2009 г., както и на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко точки за заслуги от жалбоподателя.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 274, стр. 33, 9.10.2010 г.