Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2012 – Mata Blanco/Komisia

(vec F-65/10)1

(Verejná služba – Interné výberové konanie COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Boj proti podvodom – Príslušné právomoci EPSO a výberovej komisie – Vstupné testy pod dohľadom výberovej komisie – Ústna skúška – Porušenie oznámenia o výberovom konaní – Rozdielne hodnotenia – Kritériá hodnotenia – Rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi – Zjavne nesprávne posúdenie – Zásady transparentnosti a riadnej správy vecí verejných – Povinnosť odôvodnenia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Manuel Mata Blanco (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)Predmet veciVerejná služba – Žaloba o zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov v rámci interného výberového konania „COM/INT/OLAF/09/AD10 – Referenti špecializovaní na boj proti podvodom“, ako aj zrušenie zoznamu úspešných uchádzačov a všetkých rozhodnutí prijatých na jeho základeVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Mata Blanco znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.