Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. birželio 13 d.

Byla F‑63/10

BL

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Buvęs pareigūnas – Socialinė apsauga – Nelaimingas atsitikimas – Sprendimas užbaigti procedūrą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį – Skalės, pridėtos prie naujos Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų redakcijos, taikymas laiko atžvilgiu – Procedūros trukmė“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo buvęs Europos Komisijos pareigūnas BL, be kita ko, prašo panaikinti 2009 m. spalio 28 d. sprendimą, kuriuo paskyrimų tarnyba užbaigė procedūrą, pradėtą pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – PTN) 73 straipsnį, ir nustatė jo 6 % fizinę ir psichinę negalią.

Sprendimas: Panaikinti 2009 m. spalio 28 d. sprendimą. Įpareigoti Komisiją sumokėti ieškovui 2 500 eurų sumą. Atmesti likusią ieškinio dalį. Komisija padengia savo ir BL patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Invalidumas – Išmoka – Teisė gauti išmoką – Sąlygos – Visų sužeidimų sugijimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 19 straipsnio 3 dalis)

2.      Institucijų aktai – Galiojimas laiko atžvilgiu – Skalė, pridėta prie Taisyklių dėl Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Skalės, galiojusios visų sužeidimų sugijimo dieną, taikymas – Naujos skalės, parengtos po šios datos, taikymas – Teisėtų lūkesčių principo pažeidimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 30 straipsnis)

1.      PTN 73 straipsnyje numatyta, kad pareigūnas „nuo tarnybos pradžios yra apdraudžiamas“ profesinės ligos ir nelaimingų atsitikimų draudimu. Šioje nuostatoje taip pat numatyta, kad išmokos už šiuos rizikos veiksnius „garantuojamos“ pareigūnui.

Tačiau nors Sąjungos teisės aktų leidėjas įtvirtino draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų sistemą, institucijos, remdamosi PTN 73 straipsnio 1 dalimi, teisės į nagrinėjamas draudimo išmokas atsiradimą, taigi ir jų išmokėjimą, susiejo su tam tikromis sąlygomis.

Pagal Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 19 straipsnio 3 dalį sprendimas dėl fizinės ir psichinės negalios laipsnio gali būti priimtas po to, kai apdraustojo sužeidimai sugyja; sugijimas yra tokia aukos būklė, kai sužeidimai sugyja taip, kad atrodo nebereikalingi gydyti arba negali pagerėti, ir tolesnis gydymas iš principo skiriamas tik siekiant išvengti pablogėjimo. Tai reiškia, kad PTN 73 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyta teisė gauti atlyginimą nuolatinio dalinio invalidumo atveju, kaip šioje byloje, atsiranda tik sugijus visiems sužeidimams. Tik nuo šios dienos apdraustasis turi teisę, kad būtų nustatyta jo fizinė ir psichinė negalia.

(žr. 46-49 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. liepos 14 d. Sprendimo Suss prieš Komisiją, C‑186/80, 15 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. gegužės 21 d. Sprendimo W prieš Komisiją, T‑148/95, 36 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. vasario 17 d. Sprendimo Strack prieš Komisiją, F‑119/07, 88 punktas.

2.      Kadangi pagal procedūrą, pradėtą remiantis Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsniu, apdraustojo situacija, atsižvelgiant į jo teisę, kad būtų nustatyti fizinės ir psichinės negalios procentai, atsiranda tik sugijus sužeidimams, apdraustajam iš principo turi būti taikoma šio sugijimo dieną galiojanti fizinės ir psichinės negalios skalė.

Jeigu paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriame nustatomas fizinės ir psichinės negalios laipsnis ir atitinkamos vienkartinės išmokos suma, projekto priėmimo diena turėtų būti laikoma reikšminga nustatant taikytiną fizinės ir psichinės negalios vertinimo skalę, kaip matyti iš naujųjų Taisyklių dėl Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 30 straipsnio, asmenims, kurių sužeidimai sugijo tuo pačiu metu, galėtų būti taikomos skirtingos taisyklės, atsižvelgiant į tai, kaip greitai administracija išnagrinėjo jų bylas, o dėl to gali atsirasti galimybė piktnaudžiauti.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atrodo, kad minėtų taisyklių 30 straipsnis tiek, kiek jame numatyta, kad prie šių taisyklių pridėta skalė, nesant paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriame nustatomas fizinės ir psichinės negalios laipsnis, projekto, taikoma apdraustiesiems, patyrusiems nelaimingą atsitikimą arba susirgusiems profesine liga, kurių sužeidimai sugijo prieš joms įsigaliojant, t. y. 2006 m. sausio 1 d., šių apdraustųjų atžvilgiu skirtas situacijoms, atsiradusioms tik galiojant prie ankstesnių draudimo taisyklių pridėtai fizinės ir psichinės negalios vertinimo skalei. Taigi šiuo aspektu pagal 30 straipsnį nustatomas prie jo pridėtos skalės galiojimas atgaline data.

Prie naujųjų taisyklių pridėtos fizinės ir psichinės negalios vertinimo skalės taikymas apdraustiesiems, kurie iki įsigaliojant šioms naujoms draudimo taisyklėms 2006 m. sausio 1 d. patyrė nelaimingą atsitikimą arba susirgo profesine liga ir kurių sužeidimai sugijo iki šios dienos, neišvengiamai pažeidžia šių apdraustųjų teisėtus lūkesčius. Taigi naujas draudimo taisykles tiek, kiek jose numatytas prie jų pridėtos skalės taikymas apdraustiesiems, kurie patyrė nelaimingą atsitikimą arba susirgo profesine liga ir kurių sužeidimai sugijo anksčiau, nei įsigaliojo šios taisyklės, reikia pripažinti neteisėtomis.

(žr. 50, 54, 56, 60 ir 62 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. spalio 18 d. Sprendimo Purvis prieš Parlamentą, T‑439/09, 39 ir 40 punktai.