Language of document :

Žaloba podaná 17. augusta 2010 - De Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-66/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008 v rozsahu, v akom bol zaradený do výkonnostnej triedy III a boli mu pridelené 2 body potrebné na povýšenie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu č. R/98/10 z 12. mája 2010 a v potrebnom rozsahu aj správu o služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 25 000 eur stanovenej ex aequo et bono,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________