Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2010 r. - Mata Blanco przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Manuel Mata Blanco (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy w ramach konkursu wewnętrznego "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorzy ze specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych" a także stwierdzenie nieważności listy rezerwy oraz wszystkich decyzji wydanych na jej podstawie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 11 maja 2010 r. potwierdzającej, po ponownym rozpatrzeniu, decyzję EPSO z dnia 9 marca 2010 r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy w ramach konkursu wewnętrznego "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorzy ze specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych";

Stwierdzenie nieważności listy rezerwy konkursu wewnętrznego "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorzy ze specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych" w zakresie, w jakim nie obejmuje ona nazwiska skarżącego oraz wszystkich innych decyzji wydanych na jej podstawie;

zażądanie, w ramach środków organizacji postępowania (por. art. 55 regulaminu postępowania przed Sądem), przedstawienia przez pozwaną kryteriów używanych przez komisję konkursową w trakcie egzaminu ustnego, pytań zadanych skarżącemu przez komisję konkursową w trakcie jego egzaminu ustnego oraz kopii dokumentu roboczego komisji konkursowej dotyczącego tego egzaminu ustnego wraz z kryteriami użytymi przy poprawianiu odpowiedzi;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________