Language of document :

Žaloba podaná dne 5. srpna 2010 - Lunetta v. Komise

(Věc F-63/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Calogero Lunetta (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi a C. Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí Komise, jímž se skončuje řízení zahájené na základě článku 73 služebního řádu v návaznosti na úraz žalobce ze dne 13. srpna 2001 a jímž se uznává trvale částečně invalidním v 6% míře, a uložit žalované, aby žalobci uhradila určitou částku jako náhradu škody.

Návrhové žádání žalobce

Prohlásit tuto žalobu za přípustnou;

případně vyzvat žalovanou, aby předložila rozhodnutí přijaté předsedou Soudního dvora Evropské unie, jímž se jmenuje třetí lékař lékařského výboru;

případně vyzvat žalovanou k předložení opisu částí spisu vedeného pod číslem 10006353;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 28. října 2009, jímž se skončuje řízení zahájené na základě článku 73 služebního řádu v návaznosti na úraz žalobce ze dne 13. srpna 2001 a jímž se uznává trvale částečně invalidním v 6% míře, a v případě potřeby zrušit rozhodnutí OOJ, jímž se zamítá stížnost;

v důsledku toho dospět k závěru o tom, že míra trvalé částečné invalidity se posuzuje na základě právní úpravy a hodnotícího kritéria platných ke dni úrazu a až do 1. ledna 2006, a o znovuzahájení přezkumu žádosti podané žalobcem na základě článku 73 služebního řádu lékařským výborem složeným nestranným, nezávislým a neutrálním způsobem, který může pracovat rychle, zcela nezávisle a bez zaujetí;

uložit žalované povinnost k zaplacení náhrady škody stanovené ex aequo et bono na 50 000 eur (padesát tisíc eur) za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku napadených rozhodnutí;

uložit žalované povinnost k zaplacení náhrady škody stanovené prozatímně na 25 000 eur (dvacet pět tisíc euro) za majetkovou újmu vzniklou v důsledku napadených rozhodnutí;

uložit žalované povinnost k zaplacení úroků z prodlení z jistiny dlužné podle článku 73 služebního řádu ve výši 12 % za dobu nejpozději ode dne 13. srpna 2002 až do úplného zaplacení uvedené jistiny;

uložit žalované každopádně povinnost k zaplacení náhrady škody stanovené ex aequo et bono na 50 000 eur (padesát tisíc eur) za újmu vzniklou v důsledku porušení přiměřené délky řízení;

uložit Evropské komisi povinnost k náhradě nákladů řízení.

____________