Language of document :

Преюдициално запитване от Tallinna Halduskohus (Естония), постъпило на 28 януари 2021 г. — Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Дело C-51/21)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Tallinna Halduskohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Aktsiaselts M.V.WOOL

Ответник: Põllumajandus- ja Toiduamet (varem Veterinaar- ja Toiduamet)

Преюдициални въпроси

Вторият микробиологичен критерий „отсъствие в 25 g“, посочен в член 3, параграф 1 и в точка 1.2 от таблицата в глава 1 от приложение I към Регламент № 2073/20051 , трябва ли с оглед на този регламент и на защитата на здравето на хората, както и с оглед на целите, преследвани с Регламенти № 178/20022 и № 882/20043 , да се тълкува в смисъл, че когато стопанският субект в хранителната промишленост не е могъл да представи на компетентния орган достатъчно доказателства, че готови за консумация храни, които могат да подпомагат растежа на L. monocytogenes, рaзлични от предназначените за бебета и за специални медицински цели храни, няма да превишат границата от 100 cfu/g през срока им на годност, при всички положения микробиологичният критерий „отсъствие в 25 g“ се прилага и за продукти, предложени на пазара по време на срока им на годност?

При отрицателен отговор на първия въпрос: вторият микробиологичен критерий „отсъствие в 25 g“, посочен в член 3, параграф 1 и в точка 1.2 от таблицата в глава 1 от приложение I към Регламент № 2073/2005, трябва ли с оглед на този регламент и на защитата на здравето на хората, както и с оглед на целите, преследвани с Регламенти № 178/2002 и № 882/2004, да се тълкува в смисъл, че независимо от това дали стопанският субект в хранителната промишленост може да представи на компетентния орган достатъчно доказателства, че хранителният продукт няма да превиши границата от 100 cfu/g през срока му на годност, за този хранителен продукт се прилагат два алтернативни микробиологични критерия, а именно: 1. докато хранителният продукт е под контрола на стопанския субект в хранителната промишленост, се прилага критерият „отсъствие в 25 g“ и 2. след като хранителният продукт напусне контрола на стопанския субект в хранителната промишленост — критерият „100 cfu/g“?

____________

1 Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 51, стр. 141).

2 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 68).

3 Регламент (ЕО) № 882/2004 Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 58, стр. 216).