Language of document :

Преюдициално запитване от Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Литва), постъпило на 29 януари 2021 г. — UAB „ARVI“ ir ko/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Дело C-56/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ARVI“ ir ko UAB

Ответник: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с тълкуването на членове 135 и 137 от Директивата1 и с принципите на данъчна неутралност и на ефективност национална правна уредба, съгласно която платецът на ДДС може да има право на избор за начисляване на ДДС по отношение на освободен от облагане с ДДС недвижим имот само ако имотът бъде прехвърлен на данъчнозадължено лице, регистрирано като платец на ДДС към момента на сключване на сделката?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, съобразено ли е с разпоредбите на Директивата, уреждащи правото на доставчика за приспадане на ДДС и корекцията на приспаднатия ДДС, както и с принципите на неутралност на ДДС и на ефективност, тълкуване на разпоредбите от националното право в смисъл, че доставчикът на недвижим имот трябва да коригира приспаднатия ДДС, начислен при придобиването на прехвърления недвижим имот, когато е избрал да начисли ДДС по отношение на доставката на недвижимия имот и националните изисквания не позволяват такъв избор поради едно-единствено условие, а именно че купувачът не е регистриран като платец на ДДС?

Съобразена ли е с разпоредбите на Директивата, уреждащи правото на доставчика за приспадане на ДДС и корекцията на приспаднатия ДДС, както и с принципа на неутралност на ДДС, административна практика, съгласно която при обстоятелства като тези в главното производство доставчикът на недвижим имот е длъжен да коригира приспаднатия данък по получени доставки за придобиването/производството на недвижимия имот, тъй като сделката за продажба на този имот се счита за освободена от ДДС доставка на недвижим имот поради липсата на право на избор за начисляване на ДДС (понеже към момента на сключване на сделката купувачът не разполага с идентификационен номер по ДДС), въпреки че към момента на сключване на сделката купувачът на недвижимия имот вече е подал заявление за регистрация като платец на ДДС и е регистриран като платец на ДДС един месец след сключването на сделката? В такъв случай от значение ли е да се определи дали купувачът на недвижимия имот, който е регистриран като платец на ДДС след сделката, действително е използвал придобития имот за подлежащи на облагане с ДДС дейности и няма данни за измама или злоупотреба?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).