Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour dʼappel de Liège (Belgicko) 28. januára 2021 – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL/État belge – SPF Finances

(vec C-53/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour dʼappel de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Odporca: État belge – SPF Finances

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej spoločnosti so sídlom v prvom členskom štáte, ktoré využívajú služby spoločností so sídlom v druhom členskom štáte, musia s cieľom vyhnúť sa vyrubeniu odvodu dane z príjmu právnických osôb vo výške 100 % alebo 50 % zo súm faktúrovaných týmito druhými spoločnosťami, vystaviť a zaslať daňovému úradu potvrdenia a súhrnné výkazy týkajúce sa týchto výdavkov, pričom v prípade, že využili služby spoločností rezidentov, nemajú takúto povinnosť, aby sa vyhli vyrubeniu daného odvodu?

____________