Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud (Tšehhi Vabariik) 1. veebruaril 2021 – RegioJet a. s.

(kohtuasi C-57/21)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: České dráhy, a.s.

Menetluses osalesid: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL1 teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (edaspidi „direktiiv“) artikli 5 lõike 1 tõlgendusega on kooskõlas menetlus, milles kohus otsustab tõendite avaldamise üle, hoolimata sellest, et komisjonis toimub samal ajal menetlus otsuse vastuvõtmiseks nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/20032 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (edaspidi „määrus“) III peatüki alusel, mille tulemusena peatab kohus menetluse, mis käsitleb konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist?

Kas direktiivi artikli 6 lõike 5 punkti a ja artikli 6 lõike 9 tõlgendusega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis piiravad konkurentsiasutuse taotlusel menetluse käigus esitatud teabe avaldamist, sealhulgas juhul, kui tegemist on teabega, mida menetlusosaline on kohustatud teiste õigusnormide alusel koostama ja talletama (või mida ta koostab ja talletab), olenemata konkurentsiõiguse rikkumise menetlusest?

Kas menetluse lõpetamiseks muul viisil direktiivi artikli 6 lõike 5 tähenduses võib lugeda ka olukorda, kus liikmesriigi konkurentsiasutus peatas menetluse niipea, kui komisjon algatas menetluse otsuse vastuvõtmiseks määruse III peatüki alusel?

Kas direktiivi ülesannet ja eesmärke arvestades on direktiivi artikli 5 lõikega 1 koostoimes artikli 6 lõikega 5 kooskõlas liikmesriigi kohtu selline menetlus, milles kohaldatakse liikmesriigi õigusnorme, millega on üle võetud direktiivi artikli 6 lõige 7, analoogia alusel ka sellistele teabe kategooriatele, mis on nimetatud direktiivi artikli 6 lõikes 5, ja seega otsustab kohus tõendite avaldamise üle tingimusel, et küsimust, kas tõendid hõlmavad teavet, mille füüsiline või juriidiline isik on konkreetselt ette valmistanud konkurentsiasutuse menetluse jaoks (direktiivi artikli 6 lõike 5 [punkti a] tähenduses), menetleb kohus alles siis, kui need tõendid on talle esitatud?

Kas eelmisele küsimusele jaatava vastuse andmise korral tuleb direktiivi artikli 5 lõiget 4 tõlgendada nii, et kohtu rakendatavad tõhusad konfidentsiaalse teabe kaitseks võetud meetmed võivad kaasa tuua selle, et hagejal või teistel menetlusosalistel ja nende esindajatel ei ole võimalik tutvuda avaldatud tõenditega enne, kui kohus teeb lõpliku otsuse küsimuses, kas avaldatud tõendid või osa neist kuuluvad direktiivi artikli 6 lõike 5 punktis a ette nähtud tõendite kategooriate hulka?

____________

1 ELT 2014, L 349, lk 1.

2 ELT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.