Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší soud České republiky (Republica Cehă) la 1 februarie 2021 – RegioJet a. s.

(Cauza C-57/21)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší soud České republiky

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RegioJet a. s.

Celelalte participante la procedură: České dráhy, a.s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Întrebările preliminare

Este în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2014/104/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile de despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene (denumită în continuare „directiva”), modalitatea procedurală în care instanța obligă la divulgarea probelor, în pofida faptului că, concomitent, Comisia desfășoară o procedură în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1/20032 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (denumit în continuare „regulamentul”), ceea ce duce la suspendarea de către instanță, pe această bază, a acțiunii privind repararea prejudiciului provocat de încălcarea dispozițiilor de drept în materie de concurență?

Interpretarea articolului 6 alineatul (5) litera (a) și a articolului 6 alineatul (9) din directivă se opune unei reglementări interne care limitează divulgarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul procedurii la cererea autorității în materie de concurență, de asemenea, în cazul informațiilor pe care o parte a procedurii este obligată să le creeze și să le păstreze (sau le creează și păstrează) în temeiul altor dispoziții legale, indiferent de procedura privind încălcarea dreptului concurenței?

Situația în care autoritatea națională în materie de concurență suspendă acțiunea în momentul în care numai Comisia inițiază procedura de adoptare a deciziei în temeiul capitolului III din regulament se poate considera de asemenea a fi o încheiere a procedurii într-un alt fel, în sensul articolului 6 alineatul (5) din directivă?

Luând în considerare funcția și obiectivele directivei, este în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (5) din directivă modalitatea procedurală adoptată de instanța națională prin care aceasta aplică reglementarea națională care transpune articolul 6 alineatul (7) prin analogie cu unele categorii de informații, precum informațiile menționate la articolul 6 alineatul (5) din directivă, adică dispune divulgarea probelor cu mențiunea că instanța va analiza dacă măsurile de cercetare judecătorească includ informațiile care au fost colectate de o persoană fizică sau juridică în mod specific în cadrul procedurilor desfășurate de o autoritate în materie de concurență (în sensul articolului 6 alineatul (5) [lit. (a)] din directivă) doar după divulgarea acestor probe?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară - articolul 5 alineatul (4) din directivă trebuie interpretat în sensul că aplicarea de către instanță a unor măsuri eficiente de protecție a informațiilor confidențiale poate duce la excluderea accesului reclamantului sau al altor părți la procedură, precum și al împuterniciților acestora la conținutul probelor divulgate, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv dacă probele divulgate sau unele dintre acestea se pot include în categoria probelor conform cu articolul 6 alineatul (5) litera (a) din directivă?

____________

1 JO 2014, L 349, p. 1.

2 JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167.