Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 29. septembra 2010

Zadeva F‑41/08

Stephanie Honnefelder

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Javni natečaj – Nevpis na čakalni seznam – Potek ustnega preizkusa – Stalnost komisije“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero S. Honnefelder predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 10. maja 2007 o zavrnitvi njenega vpisa na čakalni seznam splošnega natečaja EPSO/AD/26/05 in odločbe o zavrnitvi njene pritožbe z dne 14. decembra 2007.

Odločitev:      Odločba Komisije z dne 10. maja 2007, na podlagi katere tožeča stranka ni bila vpisana na čakalni seznam natečaja EPSO/AD/26/05, se razglasi za nično. Komisiji se naloži plačilo vseh stroškov.

Povzetek

Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Sestava

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člen 3)

Pri ugotavljanju, ali sta bili med potekom ustnih preizkusov natečaja izpolnjeni bistveni zahtevi po objektivnosti in enakosti pri ocenjevanju kandidatov, je treba celovito preučiti organizacijo ustnih preizkusov v posebnih okoliščinah tega primera, pri čemer je treba upoštevati vse pomembne dejavnike. Ti dejavniki so zlasti število kandidatov, pripuščenih k preizkusom, spremembe v sestavi natečajne komisije, poseben poudarek na navzočnosti predsednika natečajne komisije in po potrebi njegovega namestnika ter usklajevalni ukrepi, sprejeti za zagotovitev dosledne uporabe ocenjevalnih meril.

Nenavzočnost predsednika natečajne komisije pri splošnem natečaju s številno udeležbo sama po sebi ne upravičuje razglasitve ničnosti odločbe natečajne komisije, če je bilo takih primerov malo in če je natečajni komisiji med temi odsotnostmi predsedoval namestnik predsednika, ki je bil skupaj s predsednikom navzoč pri veliki večini preizkusov, tako da je bila zagotovljena neprekinjenost predsedovanja natečajni komisiji. Tako nenavzočnost predsednika je treba pretehtati glede na druge upoštevne dejavnike in ugotoviti, ali je bila zagotovljena zadostna stalnost sestave natečajne komisije.

Ne glede na navzočnost predsednika natečajne komisije pri preizkusih se za zagotovitev doslednosti ocenjevanja in primerjalne presoje kandidatov zahteva znatna navzočnost zadostnega števila ocenjevalcev. Glede na težavnost organizacije natečaja s številno udeležbo pa ni nujno, da so člani jedra ocenjevalcev natečajne komisije, ki lahko zagotovi zadostno stalnost, udeleženi pri vseh preizkusih. Nadomestni član natečajne komisije tako lahko zamenja polnopravnega člana, če je ta odsoten. Če pa je število navzočih polnopravnih članov še posebej majhno, je tako odsotnost treba upravičiti.

Če jedro ocenjevalcev, navzočih pri preizkusih, sestavljata samo predsednik natečajne komisije in njegov namestnik, pri čemer drugi člani natečajne komisije niso bili udeleženi pri zadostnem številu preizkusov in pri številnih ustnih preizkusih ni zasedala podobna sestava, sestava natečajne komisije ne zagotavlja zadostne stalnosti, da bi bilo zagotovljeno spoštovanje načel objektivnosti ocenjevanja in enakega obravnavanja, kar je treba glede na pomembnost teh načel šteti za bistveno kršitev postopka. Če je stalnost natečajne komisije premajhna, okoliščin, da se je, prvič, namestnik predsednika skupaj s predsednikom udeležil začetnega dela preizkusov, da bi usvojil način uporabe ocenjevalnih meril, in da se je, drugič, natečajna komisija predhodno dogovorila o podrobnostih ocenjevanja, ni mogoče šteti za okoliščini, ki zagotavljata doslednost pri ocenjevanju.

(Glej točke 39, 47, 48, 51, 58 in 59.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 12. marec 2008, Giannini proti Komisiji, T‑100/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑9 in II‑A‑2‑37, točke 205, od 209 do 212 in 215;

Sodišče za uslužbence: 13. december 2006, Neophytou proti Komisiji, F‑22/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑159 in II‑A‑1‑617, točki 44 in 56.