Language of document :

Жалба, подадена на 30 март 2008 г. - Honnefelder/Комисия

(Дело F-41/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Stephanie Honnefelder (Брюксел, Белгия) (представител: C. Bode, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Отмяна на решението на ответника да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурса EPSO AD/26/05 поради недостатъчен брой получени точки.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ответника от 10 май 2007 г. и решението по жалбата от 14 декември 2007 г. и да се задължи ответникът да прецени възможността жалбоподателят да бъде включен в списъка с резерви без нарушение на принципа на равно третиране и при спазване на надлежната процедура,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски,

с предохранителна цел - да се постанови задочно решение.

____________