Language of document :

Жалба, подадена на 8 април 2008 г. - Tsarnavas/Комисия

(Дело F-44/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Гърция) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаване, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение в размер на 6 8000 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди, резултат от допуснати от Комисията пропуски или грешки при изпълнение на задълженията по служба в процедурите за повишаване за 1998 г. и 1999 г. и осъждане на Комисията да заплати тази сума

Искания на жалбоподателя

Да се отмени на решението на органа по назначаване от 14 април 2007 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение в размер на 6 800 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди, резултат от допуснати от Комисията повторни пропуски или грешки при изпълнение на задълженията по служба в процедурите за повишаване за 1998 г. и 1999 г.;

ако се счете за необходимо, да се отмени решението за мълчаливо отхвърляне на подадената от жалбоподателя на 14 ноември 2007 г. жалба;

да се осъди ответника да заплати обезщетение в размер на 6 8000 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди, резултат от повторни пропуски или грешки, допуснати от Комисията в рамките на процедурите за повишаване 1998 г. и 1999 г., вследствие на Решението, постановено на 19 март 2003 г. (T-188/01 и T-189/01) ;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________