Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2008 r. - Bernard przeciwko Europolowi (Sprawa F-45/08)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Marjorie Bernard (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: P. de Casparis, avocate)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Europolu dotyczącej oceny skarżącej i dorozumianego oddalenia jej zażalenia w przedmiocie tej oceny, a po drugie zasądzenie od Europolu odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności oceny z dnia 25 lipca 2007 r. i dorozumianej decyzji o oddaleniu zażalenia wniesionego przez M. Bernard w dniu 23 października 2007 r.;

zasądzenie od Europolu odszkodowania w wysokości 7500 EUR;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________