Language of document :

Žaloba podaná dne 20. února 2020 – BSEF v. Komise

(Věc T-113/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastník řízení

Žalobce: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Brusel, Belgie) (zástupcei: R. Cana, E. Mullier and H. Widemann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 v rozsahu, v němž zakazuje halogenové zpomalovače hoření,

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise tím, že přijala napadené nařízení, porušila čl. 1 odst. 4 a čl. 15 odst. 2 písm. c) bod i) ekodesign směrnice1 , jednala ultra vires a překročila meze své pravomoci, jakož i zabránila užitečnému účinku jiných opatření unijního práva.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila žalobcova práva na obhajobu tím, že v napadeném nařízení zakázala používat halogenové zpomalovače hoření v elektronických displejích.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení a nezohlednila všechny informace, porušila čl. 15 odst. 1 ekodesign směrnice a nesplnila povinnost odpovídajícího posouzení dopadu, když zakázala halogenové zpomalovače hoření v napadeném nařízení.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené nařízení porušuje zásadu právní jistoty tím, že se žalobce nachází v postavení značné právní nejistoty.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené nařízení porušuje zásadu proporcionality v tom, že zákaz halogenových zpomalovačů hoření překračuje meze toho, co je přiměřené, není nezbytný k dosažení sledových cílů a není nejméně omezující opatření, které Komise mohla použít.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené nařízení porušuje zásadu rovného zacházení tím, že je zákaz halogenových zpomalovačů hoření diskriminační oproti jiným druhům výrobků a jiným látkám.

Sedmý žalobní důvod vycházející z toho, že přijetím napadeného nařízení Komise porušila čl. 15 odst. 1 ekodesign směrnice a čl. 5a odst. 1 až 4 a články 7 a 8 rozhodnutí 1999/468/ES2 a jednala ultra vires.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

2 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. 1999, L 184, s. 23)