Language of document :

Tužba podnesena 20. veljače 2020.– BSEF protiv Komisije

(predmet T-113/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: R. Cana, E. Mullier i H. Widemann, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Uredbu Komisije (EU) 2019/2021 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 u dijelu u kojem zabranjuje halogenirane usporivače gorenja

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je donošenjem pobijane uredbe Komisija povrijedila članak 1. stavak 4. i članak 15. stavak 2. točku (c) podtočku (i) Direktive o ekološkom dizajnu proizvoda1 , postupila ultra vires i prekoračila granice svoje nadležnosti, te spriječila koristan učinak drugih mjera prava Unije.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Komisija povrijedila tužiteljeva prava obrane time što je pobijanom uredbom zabranila uporabu halogeniranih usporivača gorenja u elektroničkim zaslonima.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Komisija počinila očitu pogrešku u ocjeni, nije uzela u obzir sve podatke, povrijedila članak 15. stavak 1. Direktive o ekološkom dizajnu proizvoda i nije ispunila svoju obvezu provedbe odgovarajuće ocjene učinka kada je u pobijanoj uredbi zabranila halogenirane usporivače gorenja.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da se pobijanom uredbom povređuje načelo pravne sigurnosti jer tužitelja stavlja u položaj neprihvatljive pravne nesigurnosti.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da pobijana uredba povređuje načelo proporcionalnosti jer zabrana halogeniranih usporivača gorenja prekoračuje granice onoga što je prikladno, nije nužna za ostvarenje zadanih ciljeva i nije najmanje ograničavajuća mjera koju je Komisija mogla donijeti.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da pobijana uredba povređuje načelo jednakog postupanja jer diskriminira halogenirane usporivače gorenja vis-à-vis drugih kategorija proizvoda i vis-à-vis drugih tvari.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Komisija donošenjem pobijane uredbe povrijedila članak 15. stavak 1. Direktive o ekološkom dizajnu proizvoda te članak 5.a stavke 1. do 4. i članke 7. i 8. Odluke 1999/468/EZ2 i postupila ultra vires.

____________

1 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL 2009., L 285, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 172.)

2 Odluka Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji, (SL 1999., L 184, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 17., str. 36.)