Language of document :

Acțiune introdusă la 20 februarie 2020 – BSEF/Comisia

(Cauza T-113/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: R. Cana, E. Mullier și H. Widemann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei în măsura în care interzice agenții de ignifugare halogenați;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șapte motive.

Primul motiv, întemeiat pe întemeiat pe faptul că, prin adoptarea regulamentului atacat, Comisia a încălcat articolul 1 alineatul (4) și articolul 15 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din Directiva privind proiectarea ecologică1 , a acționat ultra vires, a depășit limitele competenței sale și a împiedicat efectul util al altor măsuri de drept al Uniunii.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către Comisie a dreptului la apărare al reclamantului prin interzicerea utilizării în afișajele electronice, prin regulamentul atacat, a agenților de ignifugare halogenați.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit o eroare vădită de apreciere și nu a luat în considerare toate informațiile, a încălcat articolul 15 alineatul (1) din Directiva privind proiectarea ecologică și nu și-a îndeplinit obligația de a efectua un studiu de impact adecvat cu ocazia interzicerii agenților de ignifugare halogenați potrivit regulamentului atacat.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că regulamentul atacat încalcă principiul securității juridice în măsura în care reclamantul se află într-o situație de insecuritate juridică inacceptabilă.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către regulamentul atacat a principiului proporționalității, în măsura în care interzicerea agenților de ignifugare halogenați depășește limitele a ceea ce este adecvat, nu este necesară pentru atingerea obiectivelor urmărite și nu este măsura cea mai puțin constrângătoare la care ar fi putut recurge Comisia.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea de către regulamentul atacat a principiului egalității de tratament, în măsura în care interzicerea agenților de ignifugare halogenați este discriminatorie în raport cu alte categorii de produse și în raport cu alte substanțe.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că, prin adoptarea regulamentului atacat, Comisia a încălcat articolul 15 alineatul (1) din Directiva privind proiectarea ecologică, precum și articolul 5a alineatul (1)-(4) și articolele 7 și 8 din Decizia 1999/468/CE2 și a acționat ultra vires.

____________

1     Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de stabilire a cerințelor în materie de ecoconcepție aplicabile produselor cu impact energetic (JO 2009, L 285, p. 10).

2     Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO 1999, L 184, p. 23, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 159).