Language of document :

Tožba, vložena 20. februarja 2020 – BSEF/Komisija

(Zadeva T-113/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (zastopniki: R. Cana, E. Mullier in H. Widemann, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Uredbo Komisije (EU) 2019/2021 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 razglasi za nično v delu, v katerem prepoveduje halogenirane zaviralce gorenja,

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem razlogov.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je s sprejetjem izpodbijane uredbe kršila člen 1(4) in člen 15(2)(c)(i) Direktive o okoljsko primerni zasnovi1 , ravnala ultra vires in prekoračila meje svoje pristojnosti, prav tako pa je preprečila polni učinek drugih ukrepov prava Unije.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico tožeče stranke do obrambe, ker je halogenirane zaviralce gorenja za uporabo v elektronskih prikazovalnikih prepovedala s sprejetjem izpodbijane uredbe.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je s tem, da je z izpodbijano uredbo prepovedala halogenirane zaviralce gorenja, storila očitno napako pri presoji in ni upoštevala vseh informacij, kršila je člen 15(1) Direktive o okoljsko primerni zasnovi ter ni izpolnila obveznosti izvedbe ustrezne ocene učinka.

Četrti tožbeni razlog: z izpodbijano uredbo je kršeno načelo pravne varnosti, ker je tožeča stranka postavljena v položaj pravne negotovosti, kar ni sprejemljivo.

Peti tožbeni razlog: z izpodbijano uredbo je kršeno načelo sorazmernosti, ker prepoved halogeniranih zaviralcev gorenja presega meje primernega, ni potrebna za uresničitev nameravanih ciljev in ni najmanj strog ukrep, ki bi ga Komisija lahko uporabila.

Šesti tožbeni razlog: z izpodbijano uredbo je kršeno načelo enakega obravnavanja, ker je prepoved halogeniranih zaviralcev gorenja diskriminatorna v razmerju do drugih kategorij proizvodov in drugih snovi.

Sedmi tožbeni razlog: Komisija je s sprejetjem izpodbijane uredbe kršila člen 15(1) Direktive o okoljsko primerni zasnovi ter člene 5a, od (1) do (4), 7 in 8 Sklepa 1999/468/ES2 ter je ravnala ultra vires.

____________

1 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL 2009, L 285, str. 10).

2 Sklep Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 124).