Language of document :

Talan väckt den 20 februari 2020 – BSEF mot kommissionen

(Mål T-113/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna R. Cana, E. Mullier och H. Widemann)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 i den mån den förbjuder halogenerade flamskyddsmedel, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

Första grunden: Genom att anta den angripna förordningen åsidosatte kommissionen artiklarna 1.4 och 15.2 c i i ekodesigndirektivet,1 agerade rättstridigt och utanför ramen för sina befogenheter och förhindrade den ändamålsenliga verkan av andra unionsrättsliga åtgärder.

Andra grunden: Genom att förbjuda halogenerade flamskyddsmedel för användning i elektroniska bildskärmar genom den angripna förordningen, åsidosatte kommissionen sökandens rätt till försvar.

Tredje grunden: Genom att i den angripna förordningen förbjuda halogenerade flamskyddsmedel gjorde kommissionen en uppenbart felaktig bedömning, underlät att beakta all information, åsidosatte artikel 15.1 i ekodesigndirektivet och åsidosatte sin skyldighet att göra en lämplig konsekvensbedömning.

Fjärde grunden: Den angripna förordningen strider mot rättssäkerhetsprincipen genom att försätta sökanden i en oskäligt oviss rättslig position.

Femte grunden: Den angripna förordningen strider mot proportionalitetsprincipen, eftersom förbudet mot halogenerade flamskyddsmedel går utöver vad som är lämpligt, inte är nödvändigt för att uppnå de eftersträvde målen och inte är den minst betungande åtgärd som kommissionen kunde ha vidtagit.

Sjätte grunden: Den angripna förordningen strider mot likaehandlingsprincipen, eftersom förbudet mot halogenerade flamskyddsmedel är diskriminerande jämfört med andra produktkategorier och andra ämnen.

Sjunde grunden: Genom att anta den angripna förordningen åsidosatte kommissionen artikel 15.1 i ekodesigndirektivet och artiklarna 5a.1-5.4, 7 och 8 i beslut 1999/468/EG2 och överskred sina befogenheter.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10, 2009, s. 10).

2 Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 1999, s. 23).