Language of document :

28. juulil 2020 esitatud hagi – Eurobolt jt versus komisjon

(kohtuasi T-479/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Madalmaad), Fabory Nederland BV (Tilburg, Madalmaad), ASF Fischer BV (Lelystad, Madalmaad), Stafa Group BV (Maarheeze, Madalmaad) (esindajad: advokaadid S. De Knop, B. Natens ja A. Willems)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada komisjoni 30. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/611, millega kehtestatakse uuesti teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 91/2009 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Malaisiast lähetatud rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Malaisiast pärinevatena või mitte1 ; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et olulise menetlusnõude tagasiulatuva „parandamisega“ rikub määrus (EL) 2020/611 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 266 ja 264 ning tõhusa õiguskaitse põhimõtet.

Teine väide, et kuna määrusel (EL) 2020/611 puudub kehtiv õiguslik alus, rikub see määruse (EÜ) nr 1225/20092 artikli 13 lõiget 1, Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikeid 1 ja 2 ning hea halduse põhimõtet.

Kolmas väide, et keelates tagasimaksmise ja kohustades sisse nõudma tagasimakstud dumpinguvastast tollimaksu, rikub määrus (EL) 2020/611 ELL artikli 5 lõikeid 1 ja 2.

____________

1 ELT 2020, L 141, lk 1.

2 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 343, lk 51).